top of page

"כשאדם מתעלם מטבעה הכפול של האשה ומקבל את האשה כפשוטה, ממתינה לו הפתעה גדולה, מפני שכשטבעה הפראי של האשה עולה ממעמקים ומתחיל לתת לעצמו ביטוי, לעתים קרובות העניינים שלה, רגשותיה ורעיונותיה שונים לחלוטין מאלה שביטאה קודם לכן."
 

רצות עם זאבים, לאריסה פיקולה אסטס
bottom of page